Leveringsvoorwaarden

Artikel 1
Definities
1.1.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Solines B.V. Buizen & Staal te Moerdijk;
koper: de partij waarmee verkoper een overeenkomst van koop, opdracht, aanneming van werk of enige andere overeenkomst aangaat of overweegt aan te gaan.

Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met verkoper.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
2.2.    Onder een schriftelijk overeengekomen afwijking van deze algemene voorwaarden wordt niet verstaan de enkele verwijzing door koper naar andere voorwaarden.
2.3.    Acceptatie door verkoper van een opdracht van koper houdt geen acceptatie in van de algemene voorwaarden van koper.

Artikel 3
Prijzen en offertes.
3.1.    Alle prijzen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.
Verkoper kan offertes te allen tijde herroepen zolang deze niet schriftelijk door koper zijn aanvaard.
3.2.    Alle offertes gelden voor de termijn als in de offerte vermeld. Indien geen termijn is vermeld, geldt de offerte twintig werkdagen. Een offerte kan door verkoper worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan koper. Verlenging van de offertetermijn geschiedt, tenzij anders wordt overeengekomen, met 20 werkdagen.
3.3.    Aanvullingen en wijzigingen op, alsmede nadere afspraken met betrekking tot de overeengekomen opdracht gelden slechts indien deze separaat schriftelijk zijn overeengekomen.
3.4.    De prijzen van verkoper zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege verschuldigde heffingen of belastingen en worden bepaald op basis van af-fabriek, respectievelijk af-de opslagplaatsen van verkoper.
3.5.    Verkoper is bevoegd de overeengekomen prijzen na het sluiten van de overeenkomst te wijzigen, indien kostprijsbeïnvloedende factoren daartoe aanleiding geven.
3.6.    Door de Nederlandse overheid opgelegde of gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten op bouwstoffen/transport, na de offerte of het tot stand komen van de overeenkomst ingevoerd, verlaagd of verhoogd, worden doorberekend.

Artikel 4
Totstandkoming overeenkomst
4.1.    Bestellingen en opdrachten worden door verkoper pas aanvaard en voor hem bindend indien hij deze schriftelijk heeft bevestigd.
4.2.    Het risico van onjuistheden en/of vergissingen bij niet-schriftelijk bevestigde bestellingen en orders is geheel voor de koper.
4.3.    Indien koper bij verkoper een hoeveelheid materialen bestelt zonder specificatie, dan dient koper deze materialen, nadat verkoper hem de bestelling heeft bevestigd, binnen veertien dagen of binnen enige andere door verkoper gestelde termijn te specificeren. Blijft koper hiermee in gebreke, dan heeft verkoper het recht de order zonder meer te annuleren, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding ingevolge de Wet. Indien de specificatie meer omvat dan de bevestiging van verkoper, dan geeft dat verkoper het recht het meerdere niet te leveren, dan wel voor het meerdere een nieuwe offerte uit te brengen en een nieuwe overeenkomst te sluiten.
4.4.    Indien de transactie tussen partijen geschiedt met twee of meer (rechts)personen, dan is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling, inclusief rente en kosten krachtens deze voorwaarden, van de door één hunner gedane bestelling of geplaatste order.

Artikel 5
Opschortinosrecht
5.1.    Koper is verplicht op eerste verzoek van verkoper, ook indien reeds gedeeltelijk aan de overeenkomst is voldaan, naar genoegen van verkoper zekerheid te stellen in verband met de nakoming van de verplichtingen van koper uit hoofde van de overeenkomst.
Bij gebreke van het stellen van voldoende zekerheid heeft verkoper na sommatie en ingebrekestelling het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden, zonder dat daarvoor rechterlijke tussenkomst is vereist.
5.2.    Onverminderd het recht op schadevergoeding van verkoper, geldt ingeval van ontbinding of opschorting overeenkomstig het vorige lid dat:
a.    koper verkoper onherroepelijk machtigt alle zich onder koper bevindende zaken die door verkoper zijn geleverd, feitelijk in bezit te nemen en daartoe bedrijfsterrein(en), -gebouw(en) en bouwterrein(en) te betreden. Koper is verplicht om verkoper op diens eerste verzoek aan te wijzen waar de geleverde zaken zich bevinden;
b.    voorzover de overeenkomst niet ontbonden is, koper de prijs van reeds geleverde zaken onmiddellijk na ontvangst van het verzoek tot zekerheidstelling als bedoeld in lid 1 van dit artikel zal voldoen;
c.    voorzover de overeenkomst nog moet worden uitgevoerd, koper zich verplicht om de nog te leveren zaken vóór aflevering aan verkoper te betalen, ongeacht de in de overeenkomst vastgestelde betalingscondities.

Artikel 6
Leveringen
6.1.    Als plaats van levering geldt, ongeacht of franco, f.o.b., c.i.f. of onder enig ander hiermee gelijk te stellen of vergelijkbaar beding is verkocht, de plaats waar de materialen in het schip, de wagon, de auto of ander transport zijn geladen met de bestemming welke door verkoper met koper is overeengekomen.
6.2.    Indien omtrent het transport niets is geregeld, als ook indien koper in gebreke blijft tijdig vervoer ter beschikking te stellen, geldt als plaats van levering de plaats waar de materialen zich op het tijdstip van de verkoop bevinden.
6.3.    Indien transport van de verkochte zaken door of vanwege verkoper is overeengekomen, worden de zaken vervoerd tot zo dicht bij de plaats van bestemming als de door haar gebezigde transportmiddelen naar haar oordeel zonder bezwaren en op eigen kracht kunnen komen.
6.4.    In geval van levering af-fabriek of uit voorraad van “tweede keus-”, “gedeclasseerde” en/of gebruikte materialen worden deze, ongeacht of zij vanwege koper zijn gekeurd, beschouwd als bij de fabriek of op de opslagplaats aan koper te zijn geleverd en definitief aldaar door hem te zijn aanvaard wat hoeveelheid, aard, afmetingen en gewicht betreft.
6.5.    In geval koper in gebreke blijft de materialen af te halen of in ontvangst te nemen, is verkoper gerechtigd ofwel de overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, ofwel de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan en de volledige koopsom op te eisen, alles onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding ingevolge de Wet.
6.6.    Indien materialen die voor aflevering gereed zijn door omstandigheden onafhankelijk van de wil van verkoper, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, is verkoper gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van koper op te slaan en de volledige koopsom op te eisen.
6.7.    Voor het binnenlands vervoer door of in opdracht van verkoper is het transportrisico (exclusief molest) door haar verzekerd, tenzij met koper uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor wanprestatie van de door verkoper ingeschakelde vervoerder is verkoper nimmer aansprakelijk, ook niet, indien zij de vervoerder zelf aansprakelijk heeft gesteld. Verkoper is jegens koper volledig gekweten, indien zij haar eventuele rechten jegens de vervoerder aan koper overdraagt.
6.8.    De door verkoper verstrekte emballage- en verpakkingsmiddelen zijn van de levering af voor rekening en risico van koper. Emballage- en verpakkingsmiddelen kunnen niet worden teruggegeven.

Artikel 7
Leveringstermijnen
7.1.    De leveringstermijnen die verkoper met koper overeenkomt zijn geen fatale termijnen, zodat na het verstrijken van die termijnen geen verzuim intreedt.
7.2.    Koper is gerechtigd verkoper bij aangetekende brief een nadere termijn te stellen.

Artikel 8
Deellevering
8.1.    Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, is verkoper gerechtigd te haren keuze dit gedeelte te leveren, dan wel met levering te wachten tot de gehele bestelling gereed is. Indien verkoper een gedeelte levert, is zij voorts gerechtigd voor dit gedeelte te factureren.

Artikel 9
Grondslag levering
9.1.    Als grondslag voor de betalingsverplichting, respectievelijk de levering gelden, in geval van levering af-fabriek, de gewichten door de fabriek vastgesteld en, in geval van levering uit voorraad, de gewichten vastgesteld op de weegbrug van verkoper of op een door haar gekozen andere weegbrug.

Artikel 10
Opdrachtwijziginqen
10.1.    Bij wijzigingen in de opdracht danwel de tekeningen, aangebracht op verzoek van koper na het aangaan van een overeenkomst, waaruit meer werk voor verkoper voortvloeit dan op basis van de oorspronkelijke opdracht c.q. tekeningen noodzakelijk zou zijn geweest, worden de daardoor ontstane meerkosten aan de koper in rekening gebracht tegen het bij verkoper geldende uurloon, onverminderd het bepaalde in artikel 3.

Artikel 11
Betaling
11.1.   Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na faktuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
11.2.    Koper kan zich alleen op verrekening of compensatie beroepen indien zijn vordering door verkoper is erkend.

Artikel 12
Niet-betaling
12.1.    Bij niet-(tijdige) betaling is verkoper gerechtigd om vanaf de factuurdatum rente in rekening te brengen van 1 % per maand over het openstaande factuurbedrag dan wel de wettelijke rente indien deze op enig moment hoger is dan 12% per jaar.
Tevens is verkoper alsdan gerechtigd om van koper alle kosten ontstaan in
verband met de incasso van door de koper aan verkoper verschuldigde bedragen – zowel ’gerechtelijk als buitengerechtelijk – te vorderen, daarbij inbegrepen de kosten die de liquidatie door de rechter overtreffen.
12.2.    Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd in ieder geval waarin verkoper zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd en wel vanaf de datum waarop verkoper aan deze derde opdracht tot incasso heeft gegeven. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op 15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 75,-.
Onder de buitengerechtelijke kosten vallen ook de kosten van een eventuele faillissementsaanvrage, welke kosten ook zijn verschuldigd indien de vordering van verkoper vóór of tijdens de behandeling van de faillissementsaanvrage wordt voldaan.
12.3.    Betalingen door koper gedaan nadat van hem krachtens dit artikel hoofdsom, rente en kosten zijn gevorderd, strekken in de eerste plaats in mindering op de (buitengerechtelijke en gerechtelijke) kosten, vervolgens op de rente en tenslotte op de hoofdsom.
Indien koper met enige betaiing jegens verkoper in gebreke is, worden alle vorderingen die verkoper op koper heeft, uit welken hoofde dan ook, terstond opeisbaar.

Artikel 13
Keuring
13.1.    Koper is gerechtigd materialen te (doen) keuren. De keuring geschiedt, afhankelijk of af-fabriek dan wei uit voorraad wordt geleverd, hetzij in de fabriek van herkomst, hetzij in de eigen voorraaddepots van verkoper op de gebruikelijke wijze door één of meer in onderling overleg tussen partijen aangewezen personen.
13.2.    Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen, komen alle kosten verbonden aan de keuring ten laste van koper.
13.3.    Indien koper, nadat hem is aangezegd dat en op welke wijze keuring kan plaatsvinden, nalaat binnen de door verkoper gestelde termijn tot keuring over te gaan, wordt hij geacht de materialen te hebben goedgekeurd.

Artikel 14
Garantie
14.1    Verkoper garandeert de deugdelijkheid van de door haar verkochte en geleverde eerste keus materialen, evenwel met dien verstande dat de materialen in ieder geval een zodanige afwijking mogen hebben als in het kader van de betreffende tak van handel gebruikelijk is of, indien van toepassing, binnen de grenzen van de DIN- en EURO-normen is toegestaan.
14.2    Alle omschrijvingen betreffende gewichten, maten, eigenschappen enz. gelden bij benadering.
14.3   Verkoper wordt geacht aan haar garantieverplichting te hebben voldaan indien zij, zonder koper hiervoor kosten in rekening te brengen, het ondeugdelijke materiaal heeft vervangen.

Artikel 15
Reclames
15.1.    Koper dient de geleverde zaken direct na aflevering te controleren op afwijkingen van het overeengekomen.
15.2.    Reclames moeten schriftelijk bij aangetekende brief en met bekwame spoed bij verkoper worden ingediend, maar in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de levering c.q. na de ontdekking van het gebrek.
Na overschrijding van deze termijn geidt het geleverde als onherroepelijk door koper aanvaard en is diens reclamerecht vervallen.
15.3.    Verwerkte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd.
15.4.    Voor tweede keus-, gedeclasseerde en gebruikte materialen geld dat elke reclame na levering der zaken, of deze door koper afgenomen respectievelijk goedgekeurd zijn of niet, uitdrukkelijk is uitgesloten.
15.5.    Indien de reclame van koper gegrond is dient koper het ondeugdelijk gebleken materiaal, na voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper, voor rekening van verkoper te retourneren op de wijze als door verkoper is aangegeven.
15.6.    Koper kan aan enige klacht nimmer het recht ontlenen om enige betaling op te schorten en/of enige overeenkomst met koper geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15.7.    Verkoper is niet gehouden klachten over gebreken te accepteren indien en zolang koper niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen en/of andere verplichtingen is nagekomen.

Artikel 16
Eigendomsvoorbehoud
16.1.    De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst op koper over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde of wanneer dan ook aan de verkoper verschuldigd is, heeft voldaan.
16.2.    Indien koper van de zaken één of meer voorwerpen vervaardigt, de zaken vermengt met één of meer voorwerpen of tot bestanddeel maakt van één of meer andere voorwerpen, dan verkrijgt verkoper op het tijdstip van deze handeling de eigendom op die voorwerpen.
16.3.    Koper is gerechtigd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zolang hij tegenover verkoper geen betalingsachterstand heeft, in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren.
Koper zal op eerste verzoek van verkoper, zolang hij niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, de uit deze verkoop ontstane vordering aan verkoper overdragen.

Artikel 17
Pandrecht
17.1.    Alle door verkoper geleverde zaken worden door koper aan verkoper in (bezit loos) pand gegeven, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle vorderingen van verkoper op koper, niet betrekking hebbende op de geleverde zaken.
17.2.    Koper verklaart uitdrukkelijk dat hij tot het verpanden van de in lid 1 bedoelde zaken bevoegd is, alsmede dat op de zaken geen beperkte rechten rusten.

Artikel 18
Stagnatie
18.1.    Bij stagnatie van de werkzaamheden, ontstaan anders dan door toedoen van verkoper of anders dan door een oorzaak die voor rekening en risico van hem komt, worden de daaruit voortvloeiende kosten, voor zover bestaande in het uitkeren van meer uurloon dan voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden zonder deze stagnatie noodzakelijk zou zijn geweest, ten laste van koper gebracht, tegen het dan bij verkoper geldende uurloon, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 3 van deze voorwaarden.

Artikel 19
Overmacht
19.1.    Indien verkoper door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft hij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
19.2.    Onder overmacht wordt hier verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst niet meer mogelijk is dan wel niet meer verg baar wordt.
19.3.    Onder omstandigheden als in het vorige lid bedoeld zijn in ieder geval begrepen: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfs- stoornissen of -onderbrekingen, hetzij in het eigen bedrijf van verkoper, hetzij in die van de leveranciers van verkoper, transportstoringen, oorlog, blokkade, oproer, epidemieën, overstroming, storm, devaluatie, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, waarbij het land van verkoper of een ander land, waaruit verkoper het voor de levering nodige materiaal had willen betrekken, is betrokken; alsmede vertraagde of te late toelevering door de leveranciers van verkoper.
19.4.    In geval van overmacht zal verkoper geen boete of schadevergoeding verschuldigd zijn wegens overschrijding van leveringstermijnen, ook al is deze uitdrukkelijk bedongen.
19.5.    In geval één van de in het tweede en derde lid van dit artikel bedoelde omstandigheden zich voordoet, maar korter duurt dan zes maanden, dan heeft verkoper het recht de leveringstermijn te verlengen met de duur van die omstandigheid.

Artikel 20
Aansprakelijkheid
20.1.    Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van opzet of grove schuld van hem of zijn ondergeschikten.
20.2.    De aansprakelijkheid van verkoper voor gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
20.3.    leder aansprakelijkheid van verkoper is bovendien beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het desbetreffende onderdeel van de opdracht of levering betrekking heeft.

Artikel 21
Informatieplicht
21.1.    Koper dient verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra belangrijke feiten plaatsvinden met betrekking tot zijn kredietwaardigheid, zoals onder meer beslaglegging, surséance van betaling, faillissement, overdracht van de zeggenschap over en liquidatie van de onderneming van koper.

Artikel 22
Vrijwaring
22.1.    Koper is gehouden verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesse, waarin zij mocht vervallen als direct of indirect gevolg van een vordering van derden op haar ter zake van schade waarvoor haar aansprakelijkheid jegens koper in deze voorwaarden is uitgesloten of krachtens deze voorwaarden is vervallen.

Artikel 23
Toepasselijk recht
23.1.    Op alle transacties van verkoper en op de daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Artikel 24
Geschillen
24.1.    Alle geschillen tussen verkoper en koper gerezen terzake van enige overeenkomst, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de verkoper dan wel zijn raadsman is gevestigd, behoudens de bevoegdheid van koper om binnen één maand na het ontstaan van het geschil te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter en behoudens de bevoegdheid van verkoper de gewone competentieregels toe te passen.

Artikel 25
Deponering
25.1.   De tekst van deze algemene voorwaarden is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht en ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Rivierenland te Tiel.

Solines B.V. Buizen & Staal

METAALUNIEVOORWAARDEN
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal)
aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN,
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008.
Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
©Koninklijke Metaalunie

 

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.2. De aanbieder/leverancier is het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000.
De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.
2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en
voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor
schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd
5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden
uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning
van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Al voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.

Artikel 7: Prijswijziging
7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes
maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerof minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de  werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
– gas, water en elektriciteit;
– verwarming;
– afsluitbare droge opslagruimte;
– op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder
andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.
Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt ngewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: Garantie
14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
– de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;
– het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het  materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden;
– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
– de zaak herstelt;
– de zaak vervangt;
– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de = inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
14.9. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd;
c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.

Artikel 15: Reclamaties
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever.
Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. bij termijnbetaling:
– 40% van de totale prijs bij opdracht;
– 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden;
– 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.
17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct
rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,=. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000,= 15%
over het meerdere tot € 6.000,= 10%
over het meerdere tot € 15.000,= 8%
over het meerdere tot € 60.000,= 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 19: Beëindiging
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

tab 2